Close

COMIC: 2

A NADAR AMB ADALIA

QUINS ODS ESTAN SENT REPRESENTATS EN AQUEST COMIC?

Els ODS mostrats en el còmic anterior són la número 6 i 14 a la nostra llista, Aigua neta i sanament i Vida Submarina. Pobre Adalia, esperem que no tingui problemes per treure’s aquella bossa del cap…

INVETIGUEM

Els objectius estats per l’ONU sobre lobjectiu 6 i 14 són els següents

Si bé s’ha aconseguit progressar de manera substancial a l’hora d’ampliar l’accés a aigua potable i sanejament, existeixen milers de milions de persones (principalment en àrees rurals) que encara manquen d’aquests serveis bàsics. A tot el món, una de cada tres persones no té accés a aigua potable salubre, dues de cada cinc persones no disposen d’una instal·lació bàsica destinada a rentar-se les mans amb aigua i sabó, i més de 673 milions de persones encara defequen a l’aire lliure.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la importància vital del sanejament, la higiene i un accés adequat a aigua neta per a prevenir i contenir les malalties. La higiene de mans salva vides. D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut, la rentada de mans és una de les accions més efectives que es poden dur a terme per a reduir la propagació de patògens i prevenir infeccions, inclòs el virus de la COVID-19. Així i tot, hi ha milers de milions de persones que manquen d’accés a aigua salubre i sanejament, i els fons són insuficients.

Sobre l’objectiu 6 els seguents objetius estan en procés

D’aquí a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable a un preu assequible per a *todosDe aquí a 2030, aconseguir l’accés a serveis de sanejament i higiene adequats i equitatius per a tots i posar fi a la *defecación a l’aire lliure, prestant especial atenció a les necessitats de les dones i les nenes i les persones en situacions de vulnerabilitat

D’aquí a 2030, millorar la qualitat de l’aigua reduint la contaminació, eliminant el *vertimiento i minimitzant l’emissió de productes químics i materials perillosos, reduint a la meitat el percentatge d’aigües residuals sense tractar i augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos a nivell mundial

D’aquí a 2030, augmentar considerablement l’ús eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i el proveïment d’aigua dolça per a fer front a l’escassetat d’aigua i reduir considerablement el nombre de persones que sofreixen falta d’aigua

D’aquí a 2030, implementar la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, segons sigui procedent

D’aquí a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs

D’aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, com els de captació d’aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d’aigües residuals, reciclatge i tecnologies de reutilització
Secundar i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l’aigua i el sanejament

L’oceà impulsa els sistemes mundials que fan de la Terra un lloc habitable per a l’ésser humà. La nostra pluja, l’aigua potable, el temps, el clima, els litorals, gran part del nostre menjar i fins i tot l’oxigen de l’aire que respirem els proporciona i regula la mar.

Una gestió acurada d’aquest recurs mundial essencial és una característica clau d’un futur sostenible. No obstant això, en l’actualitat, existeix una deterioració contínua de les aigües costaneres a causa de la contaminació i a l’acidificació dels oceans que està tenint un efecte advers sobre el funcionament dels ecosistemes i la biodiversitat. Així mateix, també està tenint un impacte perjudicial sobre les pesqueres de petita escala.

Protegir els nostres oceans ha de continuar sent una prioritat. La biodiversitat marina és vital per a la salut de les persones i del nostre planeta. Les àrees marines protegides s’han de gestionar de manera efectiva, igual que els seus recursos, i s’han de posar en marxa reglaments que redueixin la sobrepesca, la contaminació marina i l’acidificació dels oceans.

Sobre l’objectiu 14 els seguents objectius estan en procés

D’aquí a 2025, prevenir i reduir significativament la contaminació marina de tota mena, en particular la produïda per activitats realitzades en terra, inclosos els detritus marins i la pol·lució per nutrients

D’aquí a 2020, gestionar i protegir sosteniblement els ecosistemes marins i costaners per a evitar efectes adversos importants, fins i tot enfortint la seva resiliència, i adoptar mesures per a restaurar-los a fi de restablir la salut i la productivitat dels oceans

Minimitzar i abordar els efectes de l’acidificació dels oceans, fins i tot mitjançant una major cooperació científica a tots els nivells

D’aquí a 2020, reglamentar eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i les pràctiques pesqueres destructives, i aplicar plans de gestió amb fonament científic a fi de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, almenys aconseguint nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d’acord amb les seves característiques biològiques

D’aquí a 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible

D’aquí a 2020, prohibir unes certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a la sobrecapacitat i la pesca excessiva, eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i abstenir-se d’introduir noves subvencions d’aquesta índole, reconeixent que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l’Organització Mundial del Comerç ha d’incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països menys avançats ¹

D’aquí a 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats obtenen de l’ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el turisme

Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir tecnologia marina, tenint en compte els Criteris i Directrius per a la Transferència de Tecnologia Marina de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental, a fi de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països en desenvolupament, en particular els petits Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats

Facilitar l’accés dels pescadors artesanals als recursos marins i els mercats

Millorar la conservació i l’ús sostenible dels oceans i els seus recursos aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret de la Mar, que constitueix el marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oceans i els seus recursos, com es recorda en el paràgraf 158 del document “El futur que volem”

Tenint en compte les negociacions en curs de l’Organització Mundial del Comerç, el Programa de Doha per al Desenvolupament i el mandat de la Declaració Ministerial d’Hong Kong.

QUE PODEM FER?